"العدل یریح العامل به من تقلّد المظالم" دادگری ( عدالت خواهی )  شخص دادگر را از تقلید ستمکاریها آسوده میسازد.
امام علی (ع)"
 
واحد رسیدگی به شکایات شبکه بهداشت و درمان شهرستان مهر
رسیدگی به شکایات:
ابزاري مؤثر براي شناسایی و کشف نواقص و استخراج اطلاعات مورد نیاز از شکایات صورت گرفته در جهت ارتقاءکیفیت خدمات می باشد
اهداف واحد :
q   ارتقای سطح ارائه کیفیت در سازمان
q   افزایش میزان رضایتمندی بیماران و کارکنان از سازمان
q   فعالیت در راستای استقرار برنامه وزارتخانه ای حاکمیت خدمات بالینی
وظایف رابط پاسخگویی به شکایات
- دریافت شکایات شفاهی و راهنمایی ارباب رجوع به مسئولان بلافصل جهت رسیدگی و پاسخگویی سریع- دقیق و قوی به شاکی از طرف مسئولین تمامی واحدهای تابعه شبکه
- دریافت شکایات مردم(مراجعین)،پرسنل، از واحدها، کارکنان، مدیران به صورت کتبی و تلفنی یا پست الکترونیک(ضمن ارائه مستندات مربوطه)
- بررسی و تحقیق پیرامون صحت وسقم موضوع شکایت ها و پیگیری تا اخذ نتیجه به منظور پاسخگویی به شاکی
- پیگیری و اخذ نظریات و پیشنهادهای واحدهای تخصصی در ارتباط با شکایات واصله به منظور رسیدگی و اعلام پاسخ به شاکیان.
- جمع بندی شکایات و علل بروز شکایات و ارائه گزارش به ریاست شبکه
- پیگیری های مستمر پاسخها و کارشناسی آنها وارائه پاسخ مناسب به شاکیان
 
 
در سیستم رسیدگی به شکایات این افراد امکان انعکاس شکایات خود را دارا می باشند:
ü    بیماران
ü    همراهان بیمار
ü    کارکنان بخش ها
ü    پزشکان
ü    مسئولین ستادی
نوع شکایت جهت رسیدگی:
ü    عدم رعایت موازین بهداشتی
ü    ارتباط نا صحیح بینبخشی و عدم هماهنگی داخلی
ü    عدم دستیابی به نتیجهدلخواه ارباب رجوع
ü     هزینه بالای درمان درمطب
ü    هزینه درمان دربیمارستان
ü    نوبت دهی
ü    تاخیر پزشکان
ü    برخورد نا مناسب باارباب رجوع
 
نحوه ی دریافت شكایات
1-              مراجعه حضوری به واحد پاسخگویی به شکایات مستقر در شبکه
2-              اینترنتی: مراجعه به سایتwww.mohrsh.sums.ac.ir
3-              تلفنی: تماس با شماره تلفنهای زیر جهت ثبت شکایت
07826524516
07826524752-227
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1393-3-18 11:52        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ