واحد حسابداری 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
واحد حسابداری درتمامی ادارات ودستگاههای اجرائی بالاخص در سطوح واحدهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی (شبکه ها،بیمارستانهاو...)به مثابه قلب آن اداره میباشد.
وجوداین واحدتاثیرغیرقابل انکاری درروندفعالیتهاوخدمت رسانی به مردم درمناطق مختلف ودور افتاده میگذارد.این واحد بادراختیارداشتن اعتبارووجوه نقدی ومجوزهای لازم میتواندباکنترل ونظارت وتزریق وجوه نقدی(پول) به دستگاه براساس قوانین ومقررات مالی وحسابداری باعث پیشرفت کارها وفعالیتهاوتسهیل درحرکت بسوی اهداف ازپیش تعین شده وکمک به تحقق آنهانماید.
پرسنل شاغل در این واحد میبایست ازطرفی حافظ منافع دولت وازطرفی حامی پرسنل وکارکنان دستگاه اعم از شاغل وبازنشسته باشند ،وعلاوه بر داشتن دانش وتخصص لازم برای انجام امور محوله وهمچنین نظم وانظباط اداری ،دارای خصلت رازداری وامانتداری درخصوص موضوعات مالی واعتباری دستکاه اجرائی وپرسنل وکارکنان باشند .
 
 
 
واحد حسابداری متشکل از قسمتهای ذیل می باشد:
 
1-     امور مالی
 
2-     واحددریافت وپرداخت
 
3-     واحددرآمد
 
4-     واحد اموال
 
5-     واحداقتصادبهداشت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
پرسنل وشــرح وظایف:
 
 
 
 
1- امورمالی
 
 
الف – مشخصات فردی:
 
نام ونام خانوادگی: مهدی محمدی
سمت :                مسئول امورمالی
مدرک :              لیسانس
سابقه:              23 سال
شماره همراه:          09173813609
شماره محل کار :       6523026 و 6524753(0782)
 
 
 
 
  
ب – شرح وظایف:
 
-         آشنائی کامل باآئین نامه مالی ومعاملاتی دانشگاه وسایرمقررات وقوانین مرتبط با امورمالی
-         کنترل اعتبارات تخصیصی ازدانشگاه علوم پزشکی
-         تهیه وتنظیم واعلام صورت دیون وتعهدات پرسنلی وغیرپرسنلی به مدیریت مالی دانشگاه
-         هماهنگی وکنترل وراهنمائی درخصوص تهیه وتنظیم بودجه ریزی عملیاتی
-          تهیه وتنظیم لیستهای حقوقی کارکنان براساس احکام صادره از کارگزینی
-         تهیه وتنظیم لیستهای اضافه کار وحق الزحمه های پرسنل
-         نظارت ورسیدگی به پرداختهای علی الحساب وپیش پرداختها
-         تقسیم کار بین کارکنان واحدحسابداری
-         نظارت برفعالیت پرسنل حسابداری
-         کنترل وامضاءلیستهل واسنادهزینه ومحاسبه پرداختها
-         تهیه وتنظیم پیش نویس دستورات وفرمهای محاسباتی
 
 
2- واحد دریافت وپرداخت
 
 
الف- مشخصات فردی:
 
نام نام خانوادگی: الیاس علینژاد
سمت:               مسئول دریافت وپرداخت
مدرک :            لیسانس
سابقه:            6 سال
شماره همراه :       09173820765
شماره محل کار:         6523026(0782)
 
 
 
 
 
 
ب- شرح وظایف:
 
-         رسیدگی اسناد حسابداری
-         دریافت وپرداخت طبق مقررات واسنادتنظیمی
-         پرداخت هزینه هاباتوجه به اعتبارات مصوب تخصیصص باهماهنگی مسئول واحد
-         تنظیم وثبت اسنادحسابداری براساس برنامه وفصول هزینه
-         جمع آوری احکام ماموریت کارکنان وبررسی وپرداخت
-         واخواهی اسناد هزینه
-         تامین اعتبار براساس اعتبارات تخصیصی
-         گرفتن صورت مغایرت بانکی درپایان هرماه
-         انجام امورات بانکی ومالیاتی
-         صدوربرگ ضمانتنامه های بانکب پرسنل
-         تهیه ئتنظیم کسورات حقوق پرسنل درپایان هرماه وپرداخت آنها
-         بایگانی اسناد حسابداری
 
 
3- واحد درآمد:
 
 
الف- مشخصات فردی:
 
نام نام خانوادگی:     عبدالحکیم طاهری پور
سمت :                  مسئول درآمد
مدرک:                 فوق دیپلم
سابقه:                3 سال
شماره همراه:            09177829149
شماره محل کار:          6523026(0782)
 
ب- شرح وظایف:
 
-         رسیدگی به اسناد درآمدوکنترل آنهاباصورتحسابها
-         تعیین مبالغ وصولی قطعی هرماه ومقایسه آن بادرآمداحتمالی
-         دریافت قبوض سه برگی ازاستان وثبت دردفاتر ورایانه براساس تعدادوسریال
-         تحویل قبوض سه برگی براساس میانگین مصرفی مراکز بهداشتی
-         دریافت مدارک وآمار قبوض صادره مصرفی ماهیانه مراکز بهداشتی
-         دریافت وجمع آوری فیشهای واریزی درآمد نقدی ازمتصدیان مراکز بهداشتی
-         کنترل آمار ماهیانه وروزانه مراکز ،بررسی وانطباق بادفاتر بخشهای مختلف
-         ارسال درآمد شبکه به دانشگاه بصورت ماهیانه
-         تهیه آمار ماهیانه وسالیانه درآمد شبکه ،محاسبه درصدافزایش ویاکاهش
-         تهیه وتنظیم صورتحسابهای بیمه ای وارسال بموقع به سازمانهای مربوطه
-         پیگیری دریاف مطالبات ازسازمانهای بیمه گر
-         انجام سایر امور طبق دستور مقام مافوق
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4- واحد اموال :
 
 
الف- مشخصات فردی:
 
نام نام خانوادگی:        علی خودشناس
سمت :                     حسابدار امین اموال
مدرک:                   لیسانس
سابقه:                  5 سال
شماره همراه:              09177822494
شماره محل کار:            6523026(0782)
 
 
ب- شرح وظایف:
 
-         حفظ وحراست ازاموال شبکه
-         لیست برداری ازاموال شبکه
-         صدور سند انتقال اموال
-         تهیه فرم 19 اموال منقولی
-         صدور خروج برگ اموال
-         الصاق برجسب برروی اموال
-         تهیه وتنطیم صورتحسابهای فرستاده ورسیده
-         ثبت دفاتر اموالی
-         تهیه گزارش اموال مسروقه واسقاطی
 
 
5- واحد اقتصاد بهداشت
 
 
الف- مشخصات فردی:
 
نام نام خانوادگی:        سیدابراهیم حسینی
سمت :                     حسابدار
مدرک:                    فوق دیپلم
سابقه:                   4 سال
شماره همراه:               09177829459
شماره محل کار:             6523026(0782)
 
ب- شرح وظایف:
 
-هماهنگی باواحدهای مربوطه درخصوص تهیه آمارهای درخواستی جهت اقتصادسلامت
- جمع آوری وخلاصه کردن آمارهای دریافتی از واحدها
- تهیه وجمع آوری هزینه های انجام شده به تفکیک مراکز وواحدهای تابعه آنها
- تهیه وجمع آوری کلیه هزینه های انجام شده اعم از پرسنلی وغیر پرسنلی ستادشبکه ،مراکز وخانه های بهداشت
- ثبت وتنظیم آمارهای بدست آمده به تفکیک ماههای سال وبه تفکیک واحدها
 
-ارسال وپیگیری آمارهای ارسالی اقتصادسلامت به استان
- شرکت درجلسات مربوط به اقتصادسلامت  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1389-11-28 9:20        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ