تعريف واحد:
   گروه توسعه شبكه و ارتقاء سلامت، واحدي است جهت تعيين نقشه و پيشنهاد محل استقرار واحدهاي
بهداشتي درماني شهري و روستائي در محدوده تحت پوشش بر اساس جمعيت، نقشه جغرافيايي، امکانات،
وظايف اين واحدها. نياز منطقه و ساير عوامل و همچنين پيش بيني نيروي پرسنلي و تجهيزات مورد لزوم و نظارت بر
عملکرد آنان و ايجاد هماهنگي هاي لازم و در صورت لزوم جابجايي، کاهش يا افزايش واحدها، پرسنل و تجهيزات
جهت انجام هر چه بهتر
 
 شرح وظايف:
1- ايجاد هماهنگي بين فعاليت هاي مراکز بهداشتي درماني در تمام سطوح ارائه خدمات محيطي و ستادي با يکديگر و واحدهاي ستادي با معاونت بهداشتي و دانشگاه علوم پزشکي؛
2- پيش بيني جدول تشکيلاتي جهت رديف هاي مورد نياز و تامين نيروي انساني در تمام؛
رده‌ها اعم از قراردادي، رسمي، پيماني، طرحي و پزشک خانواده؛
3- پيش بيني و تامين تجهيزات و وسايل مورد نياز مراکز و خانه هاي بهداشت و هماهنگي جهت استفاده بهينه از آنها؛
4- مشخص نمودن محدوده جغرافيايي و جمعيتي تحت پوشش مراکز و خانه هاي بهداشت؛
5- تسهيل دسترسي مردم به خدمات بهداشتي در نزديک ترين مکان به محل سکونت با راه اندازي مراکز شهري، روستائي، خانه هاي بهداشت و پايگاههاي بهداشتي مورد لزوم بر اساس اولويت؛
6- ايجاد هماهنگي برون بخشي به منظور جلب مشاركتهاي مردمي و غيره؛
7- مشخص نمودن تنگناها و نارسائيهاي موجود و پيشنهاد راه حل مناسب پس از پايش و ارزيابي با همکاري ساير واحدهاي محيطي و ستادي؛
8- هماهنگي و همكاري در كليه مراحل پذيرش بهورز بومي، تربيت،  آموزش و استخدام آنها؛
9- تدوين، پيشنهاد و اجراي برنامه هاي آموزشي و بازآموزي حين خدمت رده هاي مختلف؛
10- نظارت بر تملك محل مطلوب جهت احداث واحدهاي بهداشتي و پي گيري محل مناسب جهت واحدهاي استيجاري و تعيين اولويت جهت احداث؛
11- پيشنهاد جهت تشويق، تنبيه، تغيير عنوان و جابجايي كاركنان؛
12- تشكيل كميته تشويقات به صورت ماهيانه با حضور رياست محترم مركز بهداشت، مسؤولين واحدهاي مربوطه، مسؤول امور اداري و دبير كميته تشويقات و به پيشنهادهاي ارسال شده از سوي مراكز رسيدگي مي شود؛
13- ايجاد هماهنگي درون بخشي بين واحدهاي ستادي مستقر در مركز بهداشت ؛
14- مسؤول اجراي طرح بيمه روستايي شامل:
* برآورد جمعيت تحت پوشش؛
* بررسي و اعلام نياز مراكز به نيروي پزشك و ماما؛
* استخدام و گزينش نيروها؛
* تعيين محل خدمت؛
* تامين و تجهيز وسايل و امكانات مورد نياز؛
* آموزش بدو خدمت به پزشكان خانواده؛
* نظارت و پايش اجراي برنامه ها؛
* ايجاد هماهنگي برون بخشي با مسؤولين سازمان بيمه خدمت درماني در زمينه برنامه هاي پزشك خانواده؛
* آموزش كليه بهورزان در زمينه برنامه هاي پزشك خانواده شامل:
          1- شناسايي جمعيت تحت پوشش و اعلام آمار جمعيتي؛
          2- ثبت نام و تشكيل پرونده.
15- برنامه ريزي جهت تشکيل جلسات ماهيانه مسوولين مراکز شهري و روستائي با رئيس مرکز بهداشت و مسؤولين واحدها و تيم نظارت و پي‌گيري مصوبات جلسات؛
16- تشکيل ستاد حوادث غيرمترقبه؛
17- كنترل و پايش خدمات ارائه شده به مردم از طريق تشکيل تيم هاي نظارت و پايش و اعزام اين تيم ها به صورت منظم و برنامه ريزي شده به کليه مراکز تحت پوشش و خانه هاي بهداشت؛
18- همکاري با بسيج پزشكان و پيراپزشكان؛
19- تشکيل ستاد نوروزي با هماهنگي ساير واحدها جهت برنامه ريزي و ارائه خدمت مناسب و ويژه در ايام نوروز به مسافرين و همکاري با ديگر ارگانها در ايام نوروز؛
20- پي گيري نظرات، مسائل و مشكلات مراكز و خانه هاي بهداشت در مناطق و واحدهاي تحت پوشش؛
21- پي گيري و بررسي شكايات رسيده در رابطه با واحدهاي بهداشتي در سطح شهرستان و ارجاع به واحدهاي مربوطه؛
؛
22- بررسي برنامه هاي نظارتي طرح شده از طرف واحدهاي مختلف بهداشتي جهت تيم هاي سيار و ارائه راهكارهاي مورد نياز جهت بالا بردن كيفيت ارائه خدمات؛
23- رايانه اي نمودن كليه اطلاعات شاغلين، ساختماني، جمعيتي، تجهيزاتي و ... و ثبت در رايانه ستاد گسترش؛
24- جمع آوري و كنترل زيج حياتي از خانه هاي بهداشت و تحويل زيجهاي جديد و تجزيه و تحليل آماري و محاسبه شاخص بهداشتي از مجموع كل اطلاعات موجود در زيجها؛
25- برنامه ريزي، هماهنگي و اجراي پرسشگرهاي مختلفي که از سوي معاونت محترم بهداشتي ستاد گسترش دانشگاه به اين واحد ارجاع مي شود؛
26- ارسال آمار بيمه روستايي به صورت فصلي و ماهانه به معاونت محترم بهداشتي و اداره كل بيمه استان فارس شامل اطلاعات مراجعين و درآمد مراكز؛
27- برنامه ريزي جهت آموزش دو روزه نيروهاي جديد در واحدهاي ستادي مربوطه؛
28.مسئول اجراي برنامه پزشك خانواده شهري
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-7-28 12:02        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ