معرفی واحدبهداشت روان.
صدیق کوثری متولد 4/6/1353 شهرگله داردارای مدرک تحصیلی کارشناسی روانشناسی بالینی متاهل ودارای سه فرزند.
سمت اصلی:مسئول واحدبهداشت روان.
سمت فرعی:مسئول طرح تکریم ارباب رجوع ورابط امورحقوقی
 
 
 
 
بهداشت روانی چیست؟
یکی از شاخه های روانشناسی، بهداشت روانی یاسلامت روانی است که از مباحث پر طرفدار، به روز و پر رونق روانشناسی به حساب میآید. بهداشت روانی که تعاریف گوناگون آن در ادامه خواهد آمد در مقولات زیادی کاربرددارد و در زمینه های مختلفی از قبیل: بهداشت روانی و کودک، بهداشت روانی و نوجوان،بهداشت روانی و نوجوان، بزرگسال، سالمند، ازدواج و ... بسیاری از مقولات دیگر مطرحاست.
یکی از شاخه های روانشناسی، بهداشت روانی یا سلامت روانی است کهاز مباحث پر طرفدار، به روز و پر رونق روانشناسی به حساب می آید. بهداشت روانی کهتعاریف گوناگون آن در ادامه خواهد آمد در مقولات زیادی کاربرد دارد و در زمینه هایمختلفی از قبیل: بهداشت روانی و کودک، بهداشت روانی و نوجوان، بهداشت روانی ونوجوان، بزرگسال، سالمند، ازدواج و ... بسیاری از مقولات دیگر مطرح است.
متن حاضر که در اختیار شما قرار دارد نه به صورت تحلیلی و مبسوطبلکه در حال حاضر صرفا ترجمه ای از مجموعه متون انگلیسی است که بیشتر از منابعاینترنتی تهیه شده است و موجب آشنایی مختصری با بهداشت روانی می شود.
بنا بر این ابتدا تعدادی از تعاریف مختلف و ساده از بهداشتروانی ارائه می شود و سپس بحث در مورد ماهیت بهداشت روانی و عناصر موثر در آن درمعرض دید شما قرار خواهد گرفت.
بهداشت روان چیست ؟
بهداشت روان چیزی فراتر از فقدان یا نبود بیماری روانی است. بعد مثبت بهداشت روان که سازمان بهداشت جهانی نیز روی آن تکیه دارد، در تعریف سلامتی لحاظ شده است « سلامتی یک حالت رفاه فیزیکی، روانی و اجتماعی است نه فقط فقدان بیماری و یا ناتوانی».
مفهوم بهداشت روان شامل رفاه ذهنی، احساس خودتوانمندی، خودمختاری، کفایت، درک هم بستگی بین نسلی و توانائی تشخیص استعدادهای بالقوه هوشی وعاطفی درخود است. بگونه ای دیگر می توان گفت: بهداشت روان حالتی از رفاه است که در آن فرد توانائی هایش را باز می شناسد و قادر است با استرس های معمول زندگی تطابق حاصل کرده ، از نظر شغلی مفید و سازنده باشد و بعنوان بخشی از جامعه با دیگران مشارکت و همکاری داشته باشد.
بهداشت روان به همه ما مربوط است نه فقط به کسانی که از بیماریهای روانی رنج می برند. هیچ گروهی از بیماری روانی مصون نیست. البته بایداذعان داشت که در افراد بی خانمان، تهیدستان، افراد بیکار و با سطح تحصیلات پائین،‌کسانی که قربانی خشونت بوده اند، مهاجرین و پناهندگان، کودکان و نوجوانان، زنانی که مورد سوء استفاده قرار گرفته اند و در افراد مسن که مورد غفلــــــت و بی توجهی واقع شده اند، بیشتر دیده می شود.
متاسفانه در بخش عظیمی از دنیا بهداشت روان و بیماری روانی باندازه سلامت جسمانی و بیماری جسمی اهمیت ندارد و مورد بی توجهی و غفلت قرار گرفته است.
بهداشت روان چیست؟
سلامت را دو نوع می‌توان تعریف کرد. طبق تعریف منفی سلامت عبارت از فقدان بیماری است و طبق تعریف مثبت، سلامت با ارتقای (promotion) بهداشت مرتبط می‌شود؛ حتا در افراد سالم سلامت سطح‌های مختلفی دارد.
بهداشت روان نیز چیزی فراتر از فقدان یا نبود بیماری روانی است. بعد مثبت بهداشت روان که سازمان بهداشت جهانی نیز روی آن تکیه دارد، در تعریف سلامتی لحاظ شده است « سلامتی یک حالت رفاه جسمی، روانی و اجتماعی است، نه فقط فقدان بیماری و یا ناتوانی» سازمان جهانی بهداشت همچنین تاکید دارد که هیچ یک از موارد فوق بر دیگری برتری ندارد.
مفهوم سلامت روان شامل آسایش ذهنی، احساس خودتوان‌مندی، خودمختاری، کفایت، درک هم بستگی بین نسلی و شناخت توانایی خود در محقق ساختن ظرفیت‌های عقلی و هیجانی خویش است. به گونه‌ای دیگر می‌توان گفت: بهداشت روان حالتی از رفاه است که در آن فرد توانایی‌هایش را باز می‌شناسد و قادر است با استرس‌های معمول زندگی مدارا کند، از نظر شغلی مفید و سازنده باشد، برای اجتماع خود نقشی ایفا کند و با دیگران مشارکت و همکاری داشته باشد. سلامت روان شامل افزایش توانایی‌های افراد و جامعه و قادرسازی آن‌ها در دستیابی به اهداف مورد نظر می‌باشد.
بهداشت روان به همه ما مربوط است، نه فقط به کسانی که از بیماری‌های روانی رنج می‌برند. هیچ گروهی از بیماری روانی مصون نیست. البته باید اذعان داشت که در افراد بی‌خانمان، تهی‌دستان، افراد بی‌کار و با سطح تحصیلات پایین، ‌کسانی که قربانی خشونت بوده‌اند، مهاجران و پناهندگان، کودکان و نوجوانان و زنانی که مورد سواستفاده قرار گرفته‌اند و در افراد مسن که مورد غفلـت و بی‌توجهی واقع شده‌اند، بیش‌تر دیده می‌شود.
متاسفانه در بخش عظیمی از دنیا به بهداشت روان و بیماری روانی به اندازه سلامت اهمیت جسمانی و بیماری جسمی داده نمی‌شود و مورد بی‌توجهی و غفلت قرار گرفته می‌شود.
 
بهداشت روانی به مجموعه‏ای از عوامل گفته می‏شود که در پیشگیری از ایجاد با پیشرفت و وخامت اختلالات شناختی ـ احساسی و رفتاری در انسان نقش مؤثر دارند. مهمترین نوع پیشگیری در بهداشت روانی، پیشگیری اولیه است. در پیشگیری اولیه هدف اصلی کاهش در بروز موارد اختلال روانی در یک جامعه است. برای رسیدن به این سطح از پیشگیری باید با شرایط آسیب‏زا قبل از اینکه منجر به آسیب روانی شود مقابله شود. این نوع پیشگیری در بهداشت روانی تقریبا مشابه واکسیناسیون در بیماریهای میکروبی و ویروسی است. در اینجا هدف، جلوگیری از بیمار شدن و اختلال است اما هدف از پیشگیری مربوط به یک فرد خاص نیست بلکه کوشش می‏شود که خطر ابتلا به اختلالات روانی را در کل جامعه کاهش دهیم. برای پیشگیری اولیه در بهداشت روانی باید از روشهایی استفاده کنیم که در جلوگیری از بروز و ظهور بیماری مؤثر هستند و رفتارهای مثبت را تقویت کنند. هدف ما نیز از طرح این مفا هیم شناخت بیشتر نسبت به مشکلاتی است که بهداشت روانی را به مخاطره می‏اندازد.
 
درمان
مراقبت از بیماران روانی به طور چشمگیری در دهه های اخیر دچار تغییر شده. دارو های معرّفی شده که در اواسط دهه 1950، در موازات با دیگر روش های درمانی بهبود یافته است، بسیاری از بیمارانی را که پیش از این سالها عمر خود را در مؤسسات روانی برای درمان صرف می کردند، قادر ساخت به جای آن، همچون بیماران سرپایی درمان شوند. همچنین تعداد اندک بیمارستان های روانی باقیمانده در انگلستان اکنون به برخی از بیماران آزادی کامل در ساختمان یا محوطه ،و در برخی موارد، آزادی برای ملاقات با اجتماعات نزدیک خود را می دهند. این حرکت مبتنی بر این نتیجه گیری است که رفتار مختلّ، اغلب ناشی از جلوگیری و منع است نه بیماری.
درمان بیماران دچار اختلالات روانی نیز با شدت کمتری به طور برجسته تغییر کرده است.
سابقاً، بیمارانِ دچار افسردگی خفیف، اختلالات اضطرابی، و دیگر انواع روان رنجوری ، به طور انفرادی با روان درمانی درمان می شدند. هرچند این شکل درمان هنوز به صورت گسترده استفاده می شود، سایر رویکرد ها هم در دسترس است. در برخی نمونه ها، یک گروه از بیماران با هم ملاقات میکنند تا با مساعدت یک درمانگر در جهت حل مشکلات خود کار کنند ، در دیگر موارد، خانواده ها همچون یک واحد درمان می شوند. همانطور که در بیماری های جدّی روانی هست، درمان شکل های خفیف تر اضطراب و افسردگی پیش رفته است با معرّفی دارو های جدید، مانند پروزاک ، که به کم کردن نشانه های بیماری کمک می کند.

توان بخشی
رها ساختن تعداد زیادی از بیماران از حالت بیمارستان روانی، به هر صورت ، باعث مشکلات قابل توجّهی هم برای بیماران و هم برای اجتماعی که خانه جدید آنها می شود.
برای بیماران سابق روانی و درصد بزرگی از کسانی که در خانه های سالمندان زندگی می کنند و تسهیلات دیگری برای برآورده شدن احتیاجاتشان نیست، خدمات کافی اجتماعی اغلب خارج از دسترس هستند. بیشتر این بیماران به عنوان مبتلایان به اسکیزوفرنی تشخیص داده می شوند، و فقط 15 تا 40 درصد از بیماران اسکیزوفرنی که در اجتماع زندگی میکنند موفق می شوند به سطح متوسطی از سازگاری برسند. آنهایی که مراقبت دریافت میکنند ممکن است در برخی کشور ها در فواصل زمانی ، برای مشاوره مختصر و بازبینی دارویی در یک درمانگاه باشند.
 
 
 
شرح وظایف:
1-بررسی وشناخت بیماری‌های روانی درشهرستان.
2- بررسی وتعیین میزان بیماری‌های روانی درشهرستان.
3-تدوین واجرای برنامه‌های آموزشی جهت کارکنان بهداشتی.
4-نظارت برخانه های بهداشت ومراکز بهداشتی درمانی به منظور بررسی فعالیت‌ها درزمینه بهداشت روان.
5-جمع آوری، کنترل، تجزیه وتحلیل وارسال به موقع آمارواطلاعات مربوط به پیگیری بیماری‌های روانی.
6-اجرای طرح ادغام بهداشت روان.
7-انجام مکاتبات اداری وارجاع بیماران به سطح تخصصی وبستری دربیمارستان اعصاب وروان.
 
 
طرح‌های دردست اجرا:
1-برنامه آموزش مهارت‌های زندگی.
2- برنامه آموزش مهارت‌های فرزندپروری.
3- برنامه آموزش پیش گیری ازاعتیاد.
4-برنامه آموزش پیش گیری ازدخانیات.
5- برنامه آموزش پیشگیری ازخودکشی.
6-برنامه آموزش مداخلات روانی-اجتماعی دربلایای طبیعی.
7-برنامه آموزش بهبودروابط خانوادگی.
8-آموزش مطالب بهداشت روان به پرسنل بهداشتی، درمانی، دانش آموزان وعموم مردم.
9-انجام خدمات مشاوره‌ای باخانواده های بییماران وهماهنگی با تیم درمان.
10 پذیرش ودرمان بیماران ارجاعی اعصاب وروان توسط پزشک دوره دیده سطح 3 روانپزشکی.
11-انجام مشاوره‌های قبل وبعدازازدواج، مشاوره تحصیلی، مشاوره ترک اعتیادودخانیات، مشاوره اختلالات رفتاری دوران.
کودکی (شب ادراری، لکنت زبان، ناخن جویدن وشست مکیدن) ودرمان سایراختلالات روانی.
12-توجیه پرسنل بدوخدمت پیرامون اجرای برنامه‌های بهداشت روان.
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1389-11-30 11:07        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ