تلفنهای مراکز و خانه های بهداشت شبکه بهداشت

شهرستان مهر

ردیف

مرکز / خانه بهداشت

شماره تلفن

1

مرکز بهداشتی درمانی وراوی 

 7825342275

2

 خانه بهداشت نرمان

 7825292320

3

 خانه بهداشت وراوی

 7825342935

4

 خانه بهداشت میرملکی

 7825343267

5

 خانه بهداشت چاه شرف

 7825382399

6

 خانه بهداشت خالده

 7825382071

7

 مرکز بهداشتی درمانی خوزی

7825272451 

8

 خانهه بهداشت صادره

7826551007 

9

خانه بهداشت حاجی آباد 

7826551393 

10

 خانه بهداشت فاریاب

7826551007 

11

 خانه بهداشت خوزی

7825272210 

12

 خانه بهداشت نورآباد

7825392211 

13

 مرکز بهداشتی درمانی مهر

 7826522325

14

 پایگاه بهداشتی مهر

7826524415

15

 خانه بهداشت چهو

7826522277

16

 خانه بهداشت قلعه محمد علی

7826523423 

17

 خانه بهداشت ارودان

7826532111 

18

 مرکز بهداشتی درمانی فال

7826227020 

19

 خانه بهداشت فال

7826227575 

20

خانه بهداشت زیغان 

7826542120 

21

 خانه بهداشت چاه خالوها

7826542360 

22

 خانه بهداشت خواجه مراد

7826542727 

23

 خانه بهداشت چاه محمد حاجی

7826227780 

24

 مرکز بهداشتی درمانی گله دار

7826222115 

25

خانه بهداشت دهنو 

7826222636 

26

 پایگاه بهداشتی گله دار

7826222883 

27

 خانه بهداشت کارون

7826223724 

28

 خانه بهداشت چاه کبگان

7826281263 

29

 مرکز بهداشتی درمانی اسیر

7826242444 

30

 خانه بهداشت اسیر

7826242730 

31

خانه بهداشت هرج 

7826242735 

32

 خانه بهداشت بهرستان

7826252292 

33

خانه بهداشت مزیجان 

7826262466 

34

 خانه بهداشت شهرک امام

7826262466 

35

مرکز بهداشتی درمانی دارالمیزان 

7826283679 

36

 خانه بهداشت دارالمیزان

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1388-2-17 18:28        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ