معرفي روساي بيمارستان از ابتداي تاسيس تاكنون :
 
- آقاي سيد محمد عابدي                                     از سال 1368 لغايت 1377
- آقاي دكترحميد رضا دهناد                                    سال 1378
-آقاي دكترسيد اسماعيل موسوي                          از سال 1378لغايت 1385
و از مردادماه 1385 نيز آقاي دكتر جعفر ابو القاسمي بعنوان سرپرست بيمارستان مهر معرفي گرديده است
 
 
 
پذيرش

 


 

 

 
فعاليتهاي جاري:
 
 
رديف
نام و نام خانوادگي
مدرك
سمت
پست الكترونيكي
وضعيت استخدامي
1
ابراهيم اسماعيلي
سوم راهنمايي
تلفنچي
 
رسمي
2
احمد قایدي
سوم راهنمايي
پذيرش
 
شركتي
3
صغري موسوي
سوم راهنمايي
پذيرش
 
شركتي
 
 

پرستار 

 
فعاليتهاي جاري:
 
 • ويزيت بيماران سرپايي                                                     
 • انجام زايمان زنان حامله                                                     
 • درمان بيماران سقطي
 • گذاشتن و خروج IUD
 • انجام پاپ اسمير
 • مراقبتهاي دوران بارداري
 • تنظيم خانواده
 • مشاوره
 
 
 
 
معرفي كاركنان:
 

 

 

 

 
رديف
نام و نام خانوادگي
مدرك
سمت
پست الكترونيكي
وضعيت استخدامي
1
غلامرضا عباسي
ليسانس
پرستار
 
پيماني
2
سميه نوري
ليسانس
پرستار
 
پيماني
3
اسماعيل حسن پور
كاردان
اتاق عمل
 
پيماني
4
زهرا سلامي
ديپلم
بهيار
 
پيماني
5
صديقه برهاني نسب
ديپلم
بهيار
 
 
6
ليلا دهقاني
ديپلم
بهيار
 
 
7
نسائ جامعي
ديپلم
بهيار
 
 
8
عباس يوسفي
ديپلم
كمك بهيار
 
 
9
محمد بي نياز
ديپلم
كمك بهيار
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
آمار و مدارك پزشكي 
 

فعاليتهاي جاري:
 
 • جمع آوري آمار روزانه بيمارستان و دسته بندي و ارسال آن به صورت ماهيانه به واحد آمار و رايانه معاونت درمان
 • كدگذاري پرونده هاي بيماران بستري
 • بايگاني پروند هاي پزشكي
 • ثبت پرونده بيماران در رايانه و دفتر بيماران بستري
 • جمع آوري برگه هاي طرح تكريم ارباب رجوع و ثبت آن در رايانه و ارسال ديسكت آن به دانشگاه
  

 

 
رديف
نام و نام خانوادگي
مدرك تحصيلي
سمت
پست الكترونيكي
1
پيمان فارسي
كاردان
مسئول آمار و مدارك پزشكي
Farsip@sums.ac.ir
2
عبد الحسين حقيقي
كاردان
بايگان پزشكي
 
 
 
 
 
 
راديولژي 
 
 
 
فعاليتهاي جاري:
 •  پذيرش مراجعين راديولوژي و ثبت اسامي بهمراه پزشك معالج با تاريخ مراجعه، نوع راديولوژي، تعداد فيلم مصرفي اندازه فيلم و مبلغ دريافتي
 • ارجاع و راهنمايي بيماران به پذيرش جهت پرداخت هزينه راديو لوژي
 • درخواست اقلام مورد نياز راديولوژي از انبار
 • تكميل فرم مخصوص فيلم مصرفي و ارسال آن به دانشگاه
 • تعويض داروي ظهور و ثبوت و سرويس دستگاه پرسسور اتوماتيك
 • تشكيل پرونده هايي از قبيل :سرويس و تعمير دستگاههاي راديو لوژي – فيلمهاي مصرفي و نامه هاي رسيده
 
معرفي كاركنان:
 
 
رديف
نام و نام خانوادگي
مدرك تحصيلي
سمت
پست الكترونيكي
1
حسن اكبري
ليسانس
راديولوژي
 
2
حسين نوبخت
كاردان
راديولوژي
 
 
 
آزمايشگاه

فعاليتهاي جاري:
 • نظارت بر چگونگي كار دستگاهها و تنظيم آنها
 •  نظارت بر چگونگي نظافت آزمايشگاه و دستگاهها
 • پيگيري تعميرات دستگاهها
 • درخواست مواد و كيتهاي مورد نياز
 • چك كردن تاريخ انقضاء كيتها
 • بايگاني معرفي نامه هاي ازدواجي
 • جمع آوري و قيمت زدان برگ بيمه ها
معرفي كاركنان:
 
رديف
نام ونام خانوادگي
مدرك تحصيلي
سمت
پست الكترونيكي
1
محمد طاهر محمدي
كاردان
آزمايشگاه
 
2
عباس تقوي
كاردان
ازمايشگاه
 
3
حسن باقري
كاردان
آزمايشگاه
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

حسابداري 
معرفي كاركنان:
 
رديف
نام و نام خانوادگي
مدرك
سمت
پست الكترونيكي
1
اسماعيل هاشم زاده
دوم دبيرستان
كارپرداز
 
 

 
                                   اسامي كارمندان بيمارستان فاطمه الزهرا (س) مهـر
 
 
 
 
رديف
نام و نام خانوادگي
مدرك تحصيلي
سمت
پست الكترونيكي
1
غلامرضا عباسي
كارشناس
پرستار
 
2
سميه نوري
كارشناس
پرستار
 
3
فلورا تاجيكي
كارشناس
ماما
 
4
طوبي خطيبي
كارشناس
ماما
 
5
ويدا كريم زاده
كارشناس
ماما
 
6
فرزانه مهرابيان
كارشناس
ماما
 
7
ليلا مظاهري
كارشناس
ماما
 
8
حسن اكبري
كارشناس
راديولوژي
 
9
پيمان فارسي
كاردان
مدارك پزشكي
FarsiP@ sums.ac.ir     
10
محمد طاهر محمدي
كاردان
آزمايشگاه
 
11
عباس تقوي
كاردان
آزمايشگاه
 
12
حسن باقري
كاردان
آزمايشگاه
 
13
حسين نوبخت
كاردان
راديولوژي
 
14
اسماعيل حسن پور
كاردان
اطاق عمل
 
15
مريم عليزاده
كاردان
هوشبري
 
16
مهناز بهروزي
كاردان
ماما
 
17
مهدي محمدي
ديپلم
حسابدار
 
18
مصطفي شمسي
ديپلم
حسابدار
 
19
محمد بي نياز
ديپلم
كمك بهيار
 
20
عباس يوسفي
ديپلم
كمك بهيار
 
21
زهرا سلامي
ديپلم
بهيار
 
22
ليلا دهقاني
ديپلم
بهيار
 
23
صديقه برهاني نسب
ديپلم
بهيار
 
24
نساء جامعي
ديپلم
بهيار
 
25
اسماعيل هاشم زاده
سيكل
كار پرداز
 
26
اكبر اكبري
سيكل
انبار دار
 
27
عبداله سعيدي
 
نگهبان
 
28
قاسم عليپور
پنجم ابتدايي
نگهبان
 
29
علي يوسفي
پنجم ابتدايي
نگهبان
 
30
ابراهيم اسماعيلي
پنجم ابتدايي
تلفنچي
 
31
اصغر حسني زاده
پنجم ابتدايي
متصدي توزيع غذا
 
32
غلام يوسفي
پنجم ابتدايي
راننده
 
33
نرگس اسدي
پنجم ابتدايي
خدماتي
 
 
 
                                     اسامي كارمندان شركتي بيمارستان فاطمه الزهرا (س)
 
 
رديف
نام و نام خانوادگي
     مدرك تحصيلي
     سمت
           پست الكترونيكي
    1  
   محمد قاسمي
                 ديپلم
    تاسيسات
 
   2
   احمد قائدي
          سوم راهنمايي
    خدمات
 
   3
   وهب هجري
      نهضت سواد آموزي
    خدمات
 
   4
 زهرا معصومي
          پنجم ابتدايي
    خدمات
 
   5
   زهرا افروزي
          پنجم ابتدايي
    خدمات
 
   6
 صغري موسوي
        دوم دبيرستان
   خدمات
 
 
 
 
 آدرس بیمارستان فاطمه زهرا (س) :
شهرستان مهر - بلوار امام خمینی
تلفن تماس : 6522514-0782
 
فاکس :  6522515- 0782
 
 
 
 
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1390-2-7 13:29        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ